formació

Pla de formació en emprenedoria d'alt impacte en salut i social per fer front als nous reptes de la dependència i la cronicitat, amb el suport de la metodologia de la simulació i la planificació 3D

INSCRIPCIONS OBERTES (EDICIÓ 2022)

Consulta el programa de l'edició 2022

Característiques: formació 100% subvencionada.

Objectiu formatiu: acompanyar el procés associat a la creació, concreció i desenvolupament d’una idea de producte/servei al voltant de la dependència i la cronicitat en salut i social.

Hores de formació: 100 hores (en modalitat presencial i online) més tutories.

Segona edició: setembre-desembre 2022.

Primer Mòdul: Planter / Incubadora.
De la idea basada en un problema / necessitat en dependència / cronicitat, al servei / producte en salut i social.

Objectiu: Plantejament d'idea en salut o social, relacionada amb un problema o necessitat en l'àmbit de la dependència i la cronicitat, per definir-la i encaminar-la cap a un projecte de servei / producte explotable empresarialment.
Preguntes a respondre: Quin és el repte, problema necessitat? Quina és la proposta de solució, intervenció? Quins són els protagonistes? Sobre quí impacta la idea?
Concepció de la formació: Formació i acompanyament en la concepció de la idea d'un producte i / o servei en salut i social, al voltant de la dependència i la cronicitat, i el seu impacte en els aspectes psico-bio-socials de la persona / usuari / pacient, la gestió de la informació sociosanitària i el paper del professional de la salut i social, la creació d'una empresa de característiques eHealth i la identificació, foment i evolució de les aptituds, actituds, capitals i capacitats d'un empresari en salut.

Segon Mòdul: Acceleració del procés de creació d’empresa.
Caracterització i desenvolupament del producte o servei en salut i social basat en un repte de dependència o cronicitat.

Objectiu: Caracterització de la idea de servei/producte en l'àmbit salut-social, per desenvolupar tot el seu potencial i dotar-la de les validacions i elevar-la a producte sanitari o validat, amb totes les garanties científiques i de recerca existents.
Preguntes a respondre: Com acabo de desenvolupar i comprovo l’eficàcia de la meva solució? Com desenvolupo empresarialment el meu producte-servei en salut-social? Com el dono a conèixer?
Concepció de la formació: Recerca i innovació aplicada al desenvolupament complert d'un producte o servei d'impacte en salut o social, des del seu punt de vista empresarial (forma jurídica, governança, aspectes legals...), científic (proves d'usabilitat, de pilotatge, assajos de validació, assaigs clínics, avaluació científica a través d'eines, tests i qüestionaris validats, creació, gestió i anàlisi de resultats exposats en de bases de dades en salut i big data ...) i social i sanitari (en la gestió del flux d'informació de l'ecosistema creat al voltant de l'usuari / client / pacient, per a la millora de la diagnosi, seguiment i control dels diferents aspectes d'interès social i sanitari de la disfunció o malaltia viscuda).

Tercer Mòdul: Re-invenció i adaptació empresarial.
Intra-emprenedoria i internacionalització. Millora i Evolució de productes / serveis en salut i social.

Objectiu: Millora i evolució d'una empresa en salut-social, per repensar els seus serveis/productes i fer-los més acords a les necessitats i problemàtiques dels seus usuaris, reciclant idees i creixent des de dins amb un esperit global.
Preguntes a respondre: Com puc seguir fer evolucionant el meu producte/servei perquè segueixi donant respostes a les necessitat/problemàtiques en salut 7 social? Com puc intraemprendre? Com puc involucrar-me a les polítiques de desenvolupament territorial? Com puc internacionalitzar-me?
Concepció de la formació: Les empreses especialitzades en serveis/productes en salut i social es troben amb el repte de millorar/evolucionar contínuament per a cada moment encertar en la resposta/solució que donen als seus clients. Per a això és necessari controlar al detall tots els processos d'evolució de mercat i de l'ecosistema social i de salut a què estan dedicats, posant el focus en processos d'intra-emprenedoria i així poder innovar com a part de l'ADN d'una empresa eHealth.

Tens una idea i vols formar part d'eHEALTHINKING? Tens algun dubte? Vols més informació? Contacta amb nosaltres: e-mail: dri@umanresa.cat - Telèfon: +34938774179 ext: 730

Amb el suport de:

Aquesta iniciativa està subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i amb cofinançament dels Fons Socials Europeus Plus.